Skip to content

Advies en begeleiding

Bouwmanagement of bouwbegeleiding, twee woorden met dezelfde betekenis die in onze samenleving met de vele regelgevingen niet meer weg te denken zijn. Er wordt daardoor steeds meer specialisme vereist.

Kleine of grote (ver)bouwplannen, restauratie- of onderhoudswerken, het vergt kennis van zaken en veel tijd waarbij een onafhankelijke bouwkundige u veel zorg, tijd en -wellicht- ergernis uit handen kan nemen. Vanaf het prille begin van het bouwproces kunnen wij u alle zorgen uit handen nemen en regelen wij alle processen van A tot Z. Belangrijk hierbij is dat het klikt tussen u en Bouwkosten Adviesburo Joosten, zodat er wederzijds vertrouwen is waarbij u zorgeloos alle zorgen aan ons kunt overdragen. Bekijk de diensten die wij aanbieden.

Wij voorzien u van meer dan alleen bouwkundig advies, Bouwkosten Adviesburo Joosten zorgt voor het ontwerp, de benodigde bouwvergunning(en), eventuele subsidies, aanbesteding en uitvoering. Tijdens dit proces is er tussen u en Bouwkosten Adviesburo Joosten regelmatig overleg, waarbij de voortgang en de financiële status van het werk besproken worden. Hierdoor bent u voortdurend op de hoogte van alle zaken, waardoor eventuele verrassingen tot een uitzondering zullen behoren. Het spreekt voor zich dat alle genoemde processen, afspraken en opdrachten schriftelijk worden vastgelegd. U besteedt alle zorg uit en heeft in principe alleen met ons te maken die uw directe aanspreekpunt is.

Vanaf uw eerste plannen tot en met de eindoplevering

Planning en begroting

Alvorens Bouwkosten Adviesburo Joosten begint met een ontwerp zal aan de hand van een in overleg met opdrachtgever samengesteld programma van eisen een bouwprijs worden geraamd op basis van een onderbouwde elementenraming van het te realiseren project. Hierdoor krijgt de opdrachtgever een reëel beeld van wat de bouwkosten gaan bedragen. Wij kunnen, als de bouwplannen definitief zijn uitgewerkt, een begroting opstellen ten behoeve van de budgetbewaking van het project. Deze begroting kan tevens worden gebruikt om de offerte van een aannemer te controleren. Desgewenst kan ook een planning van de werkzaamheden worden gemaakt welke tijdens de uitvoering kan dienen als leidraad voor de aannemer.

Werkomschrijving en bestek

Indien bij een werk een onderhandse cq. openbare aanbesteding gewenst is, waarbij meerdere aannemers een offerte kunnen uitbrengen, kunnen wij een beknopte werkomschrijving of een uitgebreid bestek maken welk als aanvulling op de bestektekeningen wordt gebruikt. Hierdoor is het goed mogelijk dat de aannemers een vergelijkbare prijs kunnen uitbrengen. In een werkomschrijving en bestek worden ook zaken als garanties en verzekeringen geregeld zodat men weet waar men aan toe is en achteraf niet met nare verrassingen wordt geconfronteerd.

Bouwadvies- en begeleiding

Gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces kunt u bij ons terecht voor bouwkundig advies en houden wij de opdrachtgever natuurlijk nauwkeurig op de hoogte van de gang van zaken. Nadat de opdrachtgever een definitieve prijs is overeengekomen met een aannemer voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden kunnen wij een zogenaamde ‘Overeenkomst van Aanneming’ opstellen. Dit ‘contractstuk’ is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer waarin alle stukken, zoals bestek, bestektekeningen, offertes, gemaakte afspraken e.d. van toepassing worden verklaard, zodat tijdens en na de uitvoering nooit verschillen van mening kunnen ontstaan (waardoor de opdrachtgever niet met onverwachte kosten wordt geconfronteerd). Tijdens de uitvoeringsfase kan Bouwkosten Adviesburo Joosten de bouw begeleiden (directievoering) en het toezicht houden. Tijdens de bouw organiseren wij op gezette tijden bouwvergaderingen waarbij alle belanghebbenden aanwezig zijn. Deze bouwvergaderingen worden zwart-op-wit vastgelegd middels notulen zodat tussentijdse gemaakte afspraken nooit voor onduidelijkheden en/of misverstanden kunnen zorgen. Wij kunnen tijdens en na de bouw tevens zorgdragen voor de gehele financiële afwikkeling.

Wat wordt verstaan onder bouwtoezicht

Een toezichthouder (opzichter) vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Als specialist controleert en beoordeelt hij of wordt voldaan aan het totale wensenpakket van de opdrachtgever. Hij rapporteert aan de directievoerder het volgende:

  • het houden van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering
  • het voeren van de complete bouwadministratie
  • het controleren van werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen
  • het bewaken van de benodigde informatie, zoals tekeningenproductie, bemonstering en keurmerken
  • de keuring van bouwstoffen en onderdelen op de bouwplaats of de fabriek
  • het signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken
  • het voeren van besprekingen en o.a. aannemers, onderaannemers, bouw- en woningtoezicht en nutsbedrijven
  • het verzamelen van gegevens voor revisietekeningen
  • het verzorgen van de eindoplevering

Wat wordt verstaan onder directievoering

Naast de adviserende rol die wij als adviesbureau kunnen vervullen in de voorbereidingsfasen van uw bouwproject, kunt u zich ook tijdens de uitvoering laten vertegenwoordigen door Bouwkosten Adviesburo Joosten als directievoerder.

Een directievoerder zorgt ervoor dat u een gebouw krijgt zoals is vastgelegd in bestek en tekeningen. Tevens is de directievoerder namens u het aanspreekpunt voor alle bouwpartners. De directievoerder adviseert u omtrent voorstellen van de aannemer en zaken waarvoor u volgens het bestek goedkeuring moet verlenen.

De directievoerder bewaakt continu of het proces goed (volgens planning) verloopt. De directievoerder coördineert en zorgt ervoor dat alle partijen tijdig en volledig worden geïnformeerd.

De directievoerder stemt de werkzaamheden van architect, adviseurs en aannemer op elkaar af, bewaakt de tekeningenprocedure en onderhoud de contacten met overheidsinstanties en nutsbedrijven.

De directievoerder waakt over de kwaliteit en de voortgang van het werk, ziet toe op naleving van de contractstukken en adviseert de opdrachtgever omtrent afwijkingen, beoordeeld het meer- en minderwerk van de aannemer en geeft leiding aan het toezicht.

De directievoerder heeft de algemene leiding over het bouwproject en zit de bouwvergaderingen voor. De directievoerder controleert de termijn- en eindafrekeningen en verzorgt in overleg met de toezichthouder de oplevering van het project. Kortom een sturende functie bij de realisatie van uw verbouwing, renovatie of nieuwbouw project.

Back To Top